Artikelen

Gebruikers Voorwaarden

De internetdiensten en websites van CoachCampus worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te accepteren. 

CoachCampus hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met CoachCampus. Deeze voorwaarden staan onder aan deze pagina, klik hier: Algemene voorwaarden.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van CoachCampus berusten bij CoachCampus, voorzover deze rechten niet berusten bij derden (coaches) van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van CoachCampus. 

CoachCampus behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor. 

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van CoachCampus en haar aangesloten coaches op de inhoud van de internetdiensten en websites van CoachCampus, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan CoachCampus c.q. haar aangesloten coaches. 

Het is als gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van CoachCampus op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken. 

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van CoachCampus en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. CoachCampus noch haar aangesloten coaches kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van CoachCampus is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van CoachCampus c.q. haar aangesloten coaches, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van CoachCampus aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door coaches op of via de website worden geplaatst is CoachCampus niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. CoachCampus is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van CoachCampus voor gebruiker. 

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van CoachCampus zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

 • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
 • alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
 • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen: 

 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van CoachCampus heeft verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overberelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van CoachCampus;
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

CoachCampus behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

Terug naar Registratie-formulier

 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING CoachCampus
 
 
CoachCampus is onderdeel van E-coach Pro (eCP) en is gevestigd te Tilburg, Willem II straat 19, 5038 BA Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17215063.
 
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van CoachCampus.nl, hierna te noemen: CCampus
 
 
Artikel 1 Definities
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
CCampus: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Afnemer: de wederpartij (licentie-, test-, trainingafnemer),van CCampus.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 
Artikel 2 Algemeen
 
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CCampus en een Afnemer waarop CCampus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CCampus, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De overeenkomst tussen CCampus en de Afnemer komt tot stand op het moment dat de Afnemer na betaling aan CCampus een abonnement in gaat of de uitslag van een test kan inzien.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CCampus en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
 
 1. CCampus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CCampus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CCampus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CCampus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CCampus zijn verstrekt, heeft CCampus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.
 4. CCampus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CCampus is uit gegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CCampus kenbaar behoorde te zijn.
 5. CCampus streeft naar een 24-uurs bereikbaarheid van de CoachCampus website maar kan deze niet zeven dagen per week 100% garanderen.
 6. CCampus kan functionaliteiten van de CoachCampus website op iedere gewenst moment naar eigen inzicht wijzigen.
 7. Afnemer vrijwaart CCampus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Afnemer toerekenbaar is.
 8. Licenties van CCampus hebben een minimale duur van een drie (3) kalender maanden.
 9. Licenties van CCampus worden stilzwijgend verlengd met drie (3) kalender maanden.
 10. Opzeggen van een Licentie van CCampus kan per brief of e-mail, dat dient minimaal een maand voor het aflopen van de licentie-periode te gebeuren.
 11. Coach Campusprofiel Licenties persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 
Artikel 5 Onderzoek, reclames
 
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CCampus. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CCampus in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal CCampus de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 
Artikel 6 Opschorting en ontbinding
 
 1. CCampus is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  - Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  - na het sluiten van de overeenkomst CCampus ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  - Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is CCampus bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CCampus op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien CCampus de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. CCampus behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
 
Artikel 7 Risico-overgang
 
 
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.
 
 
Artikel 8 Overmacht
 
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CCampus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CCampus niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CCampus worden daaronder begrepen. 
 3. CCampus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CCampus zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover CCampus ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CCampus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Afnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 9 Intellectuele eigendom en auteursrechten
 
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt CCampus zich de rechten en bevoegdheden voor die CCampus toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door CCampus verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CCampus worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. CCampus behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 10 Privacy
 
 1. CCampus zal de persoonsgegevens van de Afnemer, e-mail adres en indien van toepassing testgegevens, vertrouwelijk behandelen. CCampus verkoopt aan niemand persoonlijke informatie.
 2. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door CCampus kunnen nakomen van de overeenkomst die met de Afnemer is aangegaan.
 
Artikel 11 Geschillen
 
  1. De rechter in de vestigingsplaats van CCampus is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft CCampus het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Toepasselijk recht
 
 1. Op elke overeenkomst tussen CCampus en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Bosch.=
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.